DATA

위에너지의 다양한 소식을 전해드립니다.

설치사례

Hot

해남 염전부지 태양광발전소 1.6MW..

2022.04 준공

최고관리자 0    515
Hot

영덕 인숙태양광 외 6개소 700kW..

2020.12 준공

최고관리자 0    3,491
Hot

논산 썬태양광 외 15개소 1.6MW..

2020.12월 준공

최고관리자 0    3,690
Hot

천안 무한태양광 외 6개소 650kW..

2020.09 준공

최고관리자 0    3,854
Hot

완주 형제레이저태양광 150kW..

2020.08 준공

최고관리자 0    3,992
Hot

정읍 TS5호태양광 외 2개소 900kW..

2020.07 준공

최고관리자 0    2,219
Hot

완주 태순1호태양광 외 15개소 1.6MW..

2020.05 준공

최고관리자 0    4,531
Hot

익산 준희태양광 200kW..

2020.04 준공

최고관리자 0    5,083